headnew
วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ : " พ.ศ. 2560-2564 ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้” "By the Year 2021, the Accounting and Financial Management Conducts of Cooperatives and Farmers will be of good quality and reliable.”<::> คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ค้นหา
content
.::ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร::.

บริการ

- พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551
- Download แบบฟอร์ม
- สภาวิชาชีพบัญชี
- แผนความต่อเนื่องของ กตส. เพื่อเตรียมพร้อม
สภาวะวิกฤต

- สหกรณ์ดีด้วยบัญชีคุณภาพ
- ร้องทุกข์/ร้องเรียน
- สรุปผลการประชุมตามติคณะกรรมการกำหนด
นโยบายและบริหารจัดการองค์กร

-ครูบัญชีอาสา
- ดาวน์โหลด App กระทรวงเกษตรฯ

- พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- เกษตรกรปราดเปรื่องด้านบัญชี
- คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ จำกัด

-แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคายาง ในส่วนของ
องค์การสวนยาง

- สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
- ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.เข้าสู่ระบบ
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

คลินิกเรื่องทั่วไป      เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร 0 0

คลินิกด้านงานสอบบัญชี       การให้บริการงานสอบบัญชีและกลุ่มเกษตรกร 0 0

คลินิกด้านโปรแกรมบัญชี      การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 0 0