headnew
วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใสเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ <::>คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิต แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
Untitled Document
ประวัติสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกร ในรูปของสถาบันเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการผลิต การจำหน่าย การเพิ่มรายได้การจัดการดำเนินการธุรกิจให้มี ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาการเกษตรในชนบทให้ดียิ่งขึ้น และโดยเหตุที่งานสอบบัญชี เป็นสิ่งจำเป็นและอำนวยประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจอย่างมาก ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงเห็นว่าการกระจายบริการด้านการตรวจสอบจากส่วนกลางออกสู่ภูมิภาคจะทำให้สามารถตรวจสอบบัญชีได้ รวดเร็ว และช่วยเหลือแนะนำการจัดทำบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้โดยสะดวก และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปี 2524 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้รับอนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบกิจการ สถาบันเกษตรกรขึ้นในส่วนภูมิภาค ตามข้อตกลงโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรในระยะแรก ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2524 – 2526 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง 50 จังหวัด ซึ่งรวมทั้งกรุงเทพฯ ด้วยและเรียกชื่อว่า “สำนักงานตรวจสอบกิจการสถาบันเกษตรกรจังหวัด” และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเพิ่มขึ้นจนครบทุกจังหวัดแล้ว ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์” สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2525 ระยะแรกได้เช่าอาคารเอกชนเป็นที่ตั้งสำนักงาน และมีบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่หลังศาลากลาง ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่อาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร หมายเลขโทรศัพท์ 045-712224